Общи насоки за разработване на курсови задания
 

  Курсовата работа представлява елемент от текущата и заключителна проверка на знанията на студентите. Обикновено тя е самостоятелна творческа разработка под ръководството на преподавателя за решаване на проблеми с практическа насоченост. Изготвянето на курсовата работа има за цел:

>
получаване на усет към търсенето и формулирането на проблеми от предметната област;
> развитие на умения за самостоятелно решаване и изпълнение на определени проблеми по конкретно задание;
> запознаване с учебна и научна литература, нормативни документи, които поставят рамката за решаването на проблема;
> способност за сравнителна оценка и анализ на различни възможни решения и обосноваване на избран вариант.

Общата организация на работата по курсовото задание може да се определи в следния план:
> представяне и одобряване на основни области за теми за курсови работи;
> избор на тема за курсова работа;
> представяне и защита на курсовите задания.

Самата работа по курсовото задание, обикновено протича в следния ред:
> Образуване на екипа, който ще разработва курсовото задание.
> Събиране на материали, литература, източници. Според заданието източниците биват най-разнообразни – учебници, записки, практически материали, нормативни документи и интернет-ресурси.
> Разработване на темата;
> Анализ на резултатите и изводи;
> Презентиране.

Работата върху избраната задача трябва да започне с изготвяне на библиографска справка. Допуска се:
> Използването на цитати от произведения на други лица при посочване на източника и името на автора. Цитирането трябва да съответства на обичайната практика.
> Използването на части от публикувани произведения или на неголям брой малки произведения в оправдан обем. Такова използване е допустимо само за научни и образователни цели, при посочване на източника и името на автора.
> Използването на информация, произнесена на публични места;
> Възпроизвеждането на вече публикувани произведения чрез репрографски, фотографски или друг аналогичен начин от обществени библиотеки, документационни центрове, научни институти и други с посочване на източника.

Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като: литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми, музикални произведения, филми и други аудиовизуални произведения, произведения на изобразителното изкуство и архитектурата (карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката), графичното оформление на печатни издания, периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. Не са обект на авторското право нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, идеи и концепции, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни.

Точното цитиране на използваните източници за курсовата работа е задължително. Списъкът с цитатите обикновено се разполага в края на курсовата работа, като се спазват следните правила:

Подреждане по азбучен ред:
> Библиографските източници се подреждат по името на автора или на заглавието.
> При цитиране на две азбуки първо се подреждат описанията на кирилица, а след това на латиница.

Хронологично подреждане:
> В хронологичното подреждане на източниците водещ елемент е годината на публикуване.
> При две или повече съвпадащи години описанията се подреждат азбучно по първия елемент на описание.
Схемата на подреждане е следната:
Колективен автор. Заглавие. Подзаглавни данни. Сведение за изданието. Основни и допълнителни поредни единици. Място на издаване, издателство, година на издаване. (Серия, номер, страници). Забележки.

Номерационно подреждане:
При номерационното подреждане списъкът се прави по реда на появяване на препратките в основния текст. Препратките са допълнителният компонент на библиографското цитиране. По форма препратките са условно означение, което съответства на бележката под линия или в края на текста. При цитиране под линия препратките и бележките обикновено се означават с арабски цифри.

Разработването на курсовото задание е същинският творчески етап от работата и затова има индивидуален характер със следните елементи:
Първите работни понятия и първоначални формулировки непрекъснато се уточняват и обогатяват. Така се стига до една първоначална, груба структура на изложението, подчинена главно на съдържателни принципи. В процеса на работата първоначалната структура се доразвива, усъвършенства, дори може да се измени цялостно. Първият вариант на курсовата работа се основава на първите опити за изложение по точките от съдържанието. Освен единството в терминологията и общия стил на изложението, вниманието тук е насочено към точната употреба на понятия и формулировки. Накрая се работи върху окончателния текст и ръкописът се преработва в окончателен вид.

Структурата на курсовото задание трябва да има следния общ вид:
> заглавна страница;
> увод;
> изложение;
> изводи и препоръки;
> използвани източници;
> приложения.
Препоръчителен обем на курсовата работа е около 5 страници, като се има предвид стандартния ръкопис (30 реда, 60 знака на ред).
 
 
>>
назад<<